Het Groene Dorp

Initiatief meergeneratie centraal wonen complex

in het centrum van Groningen,

met een woonzorghuis

 

De eerstvolgende informatiebijeenkomst wordt gehouden in het najaar van 2017. 

Een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden.

 

Schets van een mogelijke uitwerking. Definitieve keuzes worden bepaald door hoe groot het complex wordt, waar en voor wie er wordt gebouwd.

Burgers gaan nu zelf van onderop ideeën uitwerken om levensloopbestendig te wonen.
Meer generatie wonen -van starter tot alleenstaande senior- is een woonvorm die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek.

Dit initiatief is gericht op het scheppen van voorwaarden voor deze leefwijze. Het sociale leven tussen de bewoners vitaliseren is vooral een opgave voor de bewoners zelf.  

Actief worden

Het Groene Dorp zoekt mensen die creatief en met humor willen bijdragen aan de realisatie  van een meergeneratie woonblok in Groningen. Als meer mensen betrokken raken komen we verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe pagina op deze site. Of misschien maakt u die wel.

-Als u alleen op de hoogte wilt blijven kunt u zich gratis en vrijblijvend op deze website op de e-maillijst zetten.

-U kunt ook actief worden in één van de ateliers: werkgroepen die deelaspecten uitwerken. In de ateliers werken we serieus aan de verschillende zienswijzen om de plannen te verdiepen en tot keuzes te komen. Vasthoudend en flexibel komen we verder. Op de pagina ‘Hier en Nu’ is een wensenlijst opgenomen van acties die het initiatief nu nodig heeft in de ogen van de initiatiefgroep.

-Door donateur te worden laat u zien dat u het idee steunt. Dan kan naar overheid en vastgoedeigenaren zichtbaar worden dat er draagvlak is en zijn er middelen voor ‘marketing’. Donateurs krijgen uitnodigingen voor het AteliersOverleg dat regelmatig wordt gehouden.

 

Tijdpad in 2017

In een idee kan je niet wonen. We streven ernaar mei 2017 voldoende donateurs en actieve ateliers te hebben om dan de Initiatieffase af te kunnen ronden en de Planfase in te kunnen gaan . Dat betekent dat het Programma van Eisen en Wensen zo ver is uitgewerkt dat we het gezamenlijk met de donateurs als uitgangspunt kunnen hanteren. De folder en deze pagina van de website zijn het uitgangspunt voor het Programma van Eisen. En dat er voldoende donateurs zijn om mee zichtbaar te maken dat het initiatief stevig is geworteld. We hopen vr 19 mei 2017 te kunnen vieren dat dit gelukt is. Hou de datum vrij en werf donateurs!

Stap voor stap zal dan duidelijkheid komen over wat we uitgewerkt moeten hebben om van de Planfase naar de Uitwerkingsfase te kunnen gaan. Daarna volgt de Bouwfase en de Bewoningsfase. Met volharding en flexibiliteit kunnen we dat. Groeien als een boom, zonder haast en zonder rust.

 

Locatie
Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in particuliere handen. De gemeente staat achter het meergeneratie initiatief en wil het daar graag kansen geven. Maar elke geschikte locatie in een schilwijk rond de binnenstad komt in aanmerking.

Plein luchtfoto 2014

Foto onbekende ballonvaarder

2016-05-02 schilwijken 2

Een locatie in een andere ‘schilwijk’ kan ook.

 

Woonvorm

  • Uitgangspunt is centraal wonen: bewoners beschikken over een complete wooneenheid met privé buitenruimte, waarvan ze de keus hebben hun voordeur open te zetten of dicht te houden.
  • Tussen de voordeur en de straat een Atrium, een onverwarmde glasoverdekte verkeersruimte met bescheiden verblijfskwaliteit, geheel wielvriendelijk voor kinderbuggy, rollator en rolstoel. Ook de karren van de wasserij, de maaltijdverstrekking en thuiszorg rijden hier soepel.
  • Onderzocht wordt of groei en krimp van het huishouden gevolgd kan worden door woonunits te koppelen of af te stoten. Bouwkundestudenten van de Hanzehogeschool hebben voorjaar 2016 een eerste studie verricht die een vervolg verdient.
  • Een gemeenschappelijk ‘Middenhuis’, bijvoorbeeld voor koken, eten, muziek, film.
  • En een flinke tuin erbij voor boomhutten, notenbomen, moestuin, beeldende kunst, volière, barbecue, volleybal….

 

Duurzaam

Sociale duurzaamheid doordat je groter en kleiner kan wonen zonder te verhuizen. Doordat lichamelijke beperking geen reden voor verhuizing wordt. Doordat je geld in vastgoed kan stoppen of vrij kan maken en van eigendom naar huur kan switchen zonder te verhuizen.

Ecologische duurzaamheid: aardgasloos en duurzaam gebouwd. Met minstens nul op de meter en liever nog een energieoverschot. Met duurzaam beheer van het groen. Kortom: Denk werelds, handel Gronings.

 

 

 

 

Geld en gemeenschap 

Er is een stichting tot leven geroepen voor de geldstroom in de initiatieffase. De Stg. Klimaat Neutraal Bouwen Groningen (Stg KNB). info@hetgroenedorp.nl  telefoon 050 312 14 00.

Door donateur te worden voor Eur 30,- per huishouden per jaar helpt u het draagvlak voor het initiatief zichtbaar te maken.  Zie de rechterkolom van de website.

Er zijn enkele werkgroepen actief met het uitwerken van deelaspecten. We noemen ze Ateliers. Regelmatig wordt er een AteliersOverleg gehouden. Dit is het besluitvormende orgaan van het initiatief, tot er tot andere organen wordt besloten. Donateurs worden uitgenodigd voor het AteliersOverleg. De initiatiefgroep -tevens stichtingsbestuur-  coördineert, moedigt aan, verbindt, beschermt en vertegenwoordigt.

Sinds 2015 maakt de nieuwe Woningwet mogelijk dat er een ‘Wooncoöperatie’ wordt opgericht. Deze kan de vastgoedfinanciering bijeen brengen. De eigenaarsrol met het technische en financiële beheer kan hierdoor ook worden vervuld. Ons staat voor ogen dat zij ook de energieopwekking en -distributie beheert. De initiatiefgroep stelt voor dat ook voor Het Groene Dorp op te zetten.

De leden van de wooncoöperatie zijn de huishoudens die eigenaar willen zijn, eventueel met in beperkte mate buitenstaanders erbij zoals (particuliere) investeerders die niet voor winstoptimalisatie gaan, een Toegelaten Instelling (woningbouwcorporatie) of het woonzorghuis.

Bewoners kunnen een Burenvereniging oprichten. Die kan in de bewoningsfase de woningtoewijzing als taak hebben en de sociale aspecten verzorgen, zoals huur en bestuur van de gemeenschappelijke ruimten.

De duurzame opzet van deze organen vraagt nog de nodige studie.

 

De zorg

De wielvriendelijke opzet van het complex maakt langer zelfstandig blijven wonen gemakkelijker. Zorgvragende bewoners kunnen veel steun hebben aan buren die ondersteunen met boodschappen, klussen of toezicht verrichten, soms als betaalde bijbaan.  Het medische professionele werk zal door thuiszorg en huisarts ter hand worden genomen.

We verkennen of een ondernemer buur wil worden met een zelfstandig woonzorghuis. Dat biedt kansen om nog langer ‘thuis’ te blijven wonen. Senioren kunnen met zo’n woonzorghuis contact houden met de dagelijkse bezigheden in hun omgeving. Het woonzorghuis maakt wellicht ook de verstrekking van maaltijden, wasserijdiensten en thuiszorg aan de buren mogelijk. Of andere doelgroepen ook gastvrijheid vinden in het woonzorghuis kan nader worden verkend.

Donateurs helpen mee

Een idee heeft pas waarde als er draagvlak voor is.
Donateurs helpen het draagvlak naar de gemeente, instanties en vastgoedeigenaren zichtbaar te maken.

Met Eur 30,- per huishouden per jaar op IBAN NL 66 TRIO 0338 4570 70 ten name van Stg KNB Het Groene Dorp Groningen helpt u het initiatief verder. Vermeldt naam, adres en e-mailadres! (op de overboeking met 'at' ipv @).

Als de drempel te hoog is kan in overleg een ander bedrag worden afgesproken Tel 050 312 14 00. Dat U meedoet is van veel meer waarde dan het geld.
Met de middelen wordt de promotie bekostigd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief