Terugblik

TV programma ‘Oog voor Senioren TV’ heeft aandacht voor Het Groene Dorp

Zondag 11 februari 2018 had het TV-programma dat via de lokale omroep OOG-tv wordt uitgezonden aandacht voor ‘Het Groene Dorp’. In een kwartiertje konden Emmy Bremer en Peter Oterdoom op hoofdlijnen uit de doeken doen hoe zij levensloopbestendig wonen voor ogen hebben.

 

Donateurs hebben regelmatig contact met elkaar

Eén keer per maand treffen actieve donateurs elkaar in het AteliersOverleg. Het AtelierOverleg is het besluitvormend orgaan van het initiatief. Iedere donateur is daarvoor uitgenodigd.

Er worden momenteel een groot aantal gesprekken gevoerd met partijen die een rol in het initiatief kunnen spelen en bezoeken afgelegd  leerzame locaties.

 

Op 19 mei vierden we de start van de volgende fase

Vier je mijlpalen! Met een potluck waar ieder wat lekkers meeneemt om te eten of te drinken en met gezellige muziek hebben we gevierd dat de Initiatieffase is afgerond en dat we een start hebben kunnen maken met de Planvormingsfase. Het streven is eind 2017 de Uitwerkingsfase te kunnen beginnen.

 

 

 

Start van de tweede fase

Het moment dat zichtbaar werd dat we gaan doorpakken!

Op woensdag 10 mei 2017 besloot het AteliersOverleg -het besluitvormend orgaan van Het Groene Dorp-  in overgrote meerderheid tot het opstarten van de tweede fase van het initiatief. De initiatieffase is daarmee in de heel korte tijd van vier maanden opgevolgd door de Planvormingsfase. Er zijn nu zestig betrokkenen. Het idee, dat in kleine kring is ontwikkeld wordt nu door alle betrokkenen als uitgangspunt gekozen. Als gaandeweg aanpassingen nodig zijn wordt dat door het besluitvormend orgaan besloten. Steeds meer betrokkenen kiezen ervoor actief te worden voor het initiatief. Dat is ook goed want deze fase brengt veel werk met zich mee.

 

Het AteliersOverleg dinsdag 14 maart 2017

Inmiddels is er een PromotieAtelier, een OntwerpAtelier en een atelier dat contacten met autoriteiten van gemeente, toegelaten instellingen, investeerders ed. verzorgt. De naam moet nog wat rijpen.

Een leuk rapportje over buren van Nextdoor van 6 maart 2017

http://blog.nextdoor.nl/wp-content/uploads/2017/03/Buurtapp-Nextdoor-onderzoeksrapport-Portret-Nederlandse-buurten-2.pdf

 

Het eerste ‘AteliersOverleg’ 22 februari 2017

De initiatiefgroep/ het stichtingsbestuur is een driemensschap dat de coördinatie ter hand neemt. Graag zien we dat het te verzetten werk en de visieontwikkeling door werkgroepen wordt opgepakt. Die werkgroepen noemen we ‘Ateliers’. Ons staat voor ogen regelmatig een AteliersOverleg te houden waar betrokken belangstellenden voor worden uitgenodigd. We nodigen de donateurs uit, die toonden immers betrokkenheid. Iedereen kan donateur worden, als de drempel te hoog is wordt die met één telefoontje aangepast. 050 312 14 00.

Voorlopig is het Ateliersoverleg het besluitvormend orgaan van het initiatief. Later kunnen er organen worden opgericht als een Burenvereniging en een Woonco-operatie waaraan taken en mandaten kunnen worden overgedragen.

Woe 22 februari 2017 was het eerste AteliersOverleg, onnadenkend genoeg midden in de krokusvakantie. Er is nu één atelier, het Ontwerpatelier. Van daar uit werden schetsen getoond van hoe het zou kunnen worden. Als dat wat is uitgerijpt kunnen we dat op de site zichtbaar maken. Verder is er  wat gekeken naar wat ons te doen staat om het initiatief verder te brengen. Eerst maar gaan voor veel meer donateurs zodat we in het voorjaar van 2017 feestelijk met de Planfase kunnen starten. En we hebben verkend wat er in die fase nodig is: de drie G’s:  Grond, Geld en Gebruik. Gebruik kunnen we rond krijgen als het Programma van Eisen draagvlak heeft van vele donateurs. Grond is de komende tijd een gesprekspunt met gemeente en vastgoedeigenaren. Geld is nu nog het meest onbeschreven blad.

 

Gesprek met de gemeente Groningen

Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom hadden 24 januari 2017 een gesprek over de stand van zaken aan beide zijden. Aan tafel zaten het hoofd en een medewerker van de afd. Wonen en de projectleider van het gebied tussen spoor en Adm. de Ruyterlaan. Zij staan achter ons initiatief en zien graag dat meergeneratiehuisvesting daar gaat lukken. Er zijn ontwikkelingen in de eigendomssituatie die gunstig voor ons uit kunnen pakken.  Wij hebben de groei van het aantal donateurs genoemd. Het gesprek maakte duidelijk dat het zichtbaar worden met die groei voor ons nu van groot belang is.

 

De eerste van een serie door een nieuw bestuur georganiseerde bijeenkomsten

 

Oktober 2016 Gemeentelijk draaiboek ‘Nieuwe energie voor de Suikerfabriek’

De gemeente beschrijft hierin hoe ze het suikerfabriekterrein versneld wil ontwikkelen. Voor ons initiatief zijn er geen kansen om binnen afzienbare tijd daar een stadscentrumplek te vinden. In de plannen worden verbindingsroutes tussen stadshart en fabrieksterrein meegenomen. Dat kan van waarde worden voor ons initiatief.

 

De naam als eerbetoon

In lijn met eerdere vernieuwende Groningse volkshuisvestingscomplexen, zoals het Blauwe Dorp (1919 tot heden) en het Rode Dorp (1919 – ~1968) in de Oosterparkwijk, noemen we ons initiatief ‘Het Groene Dorp’: ecologisch en sociaal duurzaam.

 

Hoe het begon

Architect Peter Oterdoom -gepensioneerd maar niet in ruste- wil zelf wel in zo’n complex wonen. Hij zet zijn energie, ervaring en netwerk in om het te realiseren.

Met Arno de Vries, coördinator van Coöperatie Dichtbij, werkt hij aan het kansrijk maken van het woonzorghuis.

Eind 2016 is de Stichting Klimaat Neutraal Bouwen Groningen tot leven gewekt met in het bestuur Thea Boven, Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom.

De initiatiefgroep vlnr Dominicus Hettinga, Peter Oterdoom Thea Boven

Al vanaf 2009 zijn kansen onderzocht voor klimaatneutraal bouwen voor gemeenschappelijk wonen. Onder meer door innovatie van de Zwarte Doos aan de Eendrachtskade. De gemeente maakte in 2013 met ‘Co-Creatie’ duidelijk dat ze  burgerinitiatieven wil ondersteunen, mede met het oog op het stimuleren van de participatie maatschappij.

November 2014 was er een Meetup in gebouw ‘De Wolkenfabriek’ in Groningen naar aanleiding van de ‘VPRO Tegenlicht’-uitzending over meer generatie huizen in Duitsland.
Hier bleken er meerdere initiatieven in de regio Groningen te leven. Als het ware een meergeneratie beweging. Zowel woon- als buurthuiskamerinitiatieven. Er ontstond een platform ‘Binhoes’.

 

Vrijdag 10 april 2015 werden door 40 belangstellenden per touringcar 3 inspirerende projecten in het Duitse Oldenburg bezocht. Het Hermine Kölschtzky Haus, het  Wohnmixhaus en zorghuis Celavie.

Later werden met een fietstocht Groningse locaties bezocht.

In mei 2016 is er een excursie geweest naar drie projecten in Zutphen: EOS, een project met appartementen en een woonzorghuis in het complex, Vernieuwend Wonen Zutphen met een gemeenschappelijk middenhuis en De Derde Fase een groepswonen van ouderenplan in de binnenstad van Zutphen.

Najaar 2016 volgden enkele goed bezochte bijeenkomsten voor belangstellenden.

 

Ervaringen

Al sinds 2009 wordt er gezocht naar kansen voor een groen dorp. Daar is inmiddels veel van geleerd die de aanpak nu ten goede komt.

 

Bijvoorbeeld het idee om ‘De Zwarte Doos’ een klimaatneutraal meergeneratie woongebouw te maken, hier belicht in een filmpje van dec. 2010.

Maar ook de excursie naar de wijk EVA Lanxmeer in Culemborg op 2 juni 2012 moet genoemd worden. Daar is een groep woningen die een glasoverkapping hebben en de warmte wordt weggeventileerd, in ons plan gaan we de warmte oogsten waardoor het atrium koel blijft.

Donateurs helpen mee

Een idee heeft pas waarde als er draagvlak voor is.
Donateurs helpen het draagvlak naar de gemeente, instanties en vastgoedeigenaren zichtbaar te maken.

U helpt het initiatief verder met Eur 25,- per persoon per jaar op IBAN NL 66 TRIO 0338 4570 70 ten name van Stg KNB Het Groene Dorp Groningen. Vermeldt naam, adres en e-mailadres! (op de overboeking met ‘at’ ipv @).

Als de drempel te hoog is, bijvoorbeeld als er twee  mensen in één huishouden enthousiast zijn voor het initiatief, kan in overleg een ander bedrag worden afgesproken. Tel 050 312 14 00. Dat U meedoet is van veel meer waarde dan het geld.
Met de middelen worden de initiatiefkosten bekostigd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief