Planvorming door burgers van een levensloopbestendig meergeneratie centraal wonen complex binnen de zgn. schilwijken rond de binnenstad van Groningen, met erbij een particulier verpleeghuis.

 

In het najaar 2018 zullen er weer vrij toegankelijke infobijeenkomsten komen, de planning hangt af van de voortgang van het initiatief. De gelegenheid om vrijblijvend nader kennis te maken. Vele betrokkenen bezoeken de bijeenkomsten om de band  met het initiatief te versterken.

 

Schets van een mogelijke uitwerking. Definitieve keuzes worden bepaald door hoe groot het complex wordt, waar en voor wie er wordt gebouwd.

Een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden. Inmiddels met een achterban van ca zestig donateurs en honderden belangstellenden via website en faceboek.

 

Burgers gaan nu zelf van onderop ideeën uitwerken om levensloopbestendig te wonen.
Meer generatie wonen -van starter tot alleenstaande senior- is een woonvorm die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek.

Dit initiatief wil voorwaarden scheppen voor deze leefwijze. Het sociale leven tussen de bewoners vitaliseren is vooral een opgave voor de bewoners zelf.  

Actief worden

Het Groene Dorp zoekt mensen die creatief en met humor willen bijdragen aan de realisatie  van een meergeneratie woonblok in Groningen. Als meer mensen betrokken raken komen we verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe pagina op deze site. Of misschien maakt u die wel.

-Als u alleen op de hoogte wilt blijven kunt u zich gratis en vrijblijvend op deze website op de e-maillijst zetten.

-U kunt ook actief worden in één van de ateliers: werkgroepen die deelaspecten uitwerken. Voor informatieuitwisseling wordt gebruik gemaakt van de besloten ‘betrokkenen’-pagina op de site. Ook is er de openbare faceboekpagina ‘Het Groene Dorp’. Vasthoudend en flexibel komen we verder.

-Door donateur te worden laat u zien dat u het idee steunt. Dan kan naar overheid, adviseurs  en vastgoedeigenaren zichtbaar worden dat er draagvlak is en er zijn middelen voor de initiatiefkosten. Zie de rechterkolom van de website. Donateurs krijgen uitnodigingen voor het AteliersOverleg, maar als u alleen financieel wilt bijdragen zijn we daar net zo blij mee.

 

Tijdpad

In een idee kan je niet wonen. Op 10 mei 2017 hebben we de Initiatieffase afgerond en gaan we aan de slag met de Planvormingsfase. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is en we hebben afgesproken wat er tot het plan hoort. Dit is in de folder en op deze pagina van de website verwoord.

Het moment dat zichtbaar werd dat we gaan doorpakken!

Stap voor stap zal dan duidelijkheid komen over wat we uitgewerkt moeten hebben om van de Planvormingsfase naar de Uitwerkingsfase te kunnen gaan.  Die fase verwachten we najaar 2018 te bereiken. Daarna volgt de Bouwfase en de Bewoningsfase. Met volharding en flexibiliteit kunnen we dat. Groeien als een boom, zonder haast en zonder rust. Sinds februari 2018 zijn we in gesprek met planontwikkeladviseurs die ons professioneel gaan ondersteunen.

 

Locatie

Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, ten zuiden van de Heemskerckstraat tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in particuliere handen. De gemeente staat achter het meergeneratie initiatief en wil het daar graag kansen geven. Maar elke geschikte locatie in een schilwijk rond de binnenstad komt in aanmerking. De schilwijken is ongeveer het gebied waar parkeermeters staan. Ook het oostelijke deel van de Suikerfabriek wordt onderzocht.

Woonvorm

  • Uitgangspunt is centraal wonen: bewoners beschikken over een complete wooneenheid met privé buitenruimte, waarvan ze de keus hebben hun voordeur open te zetten of dicht te houden.
  • Tussen de voordeur en de straat een atrium, een onverwarmde glasoverdekte verkeersruimte met bescheiden verblijfskwaliteit, geheel wielvriendelijk voor kinderbuggy, rollator en rolstoel. Ook de karren van de wasserij, de maaltijdverstrekking en thuiszorg rijden hier soepel.
  • Onderzocht wordt of groei en krimp van het huishouden gevolgd kan worden door woonunits te koppelen of af te stoten.
  • Een gemeenschappelijk ‘Middenhuis’, bijvoorbeeld voor koken, eten, muziek, film.
  • n een flinke tuin erbij voor boomhutten, notenbomen, moestuin, beeldende kunst, volière, barbecue, volleybal….

 

Duurzaam

Sociale duurzaamheid doordat je groter en kleiner kan wonen zonder te verhuizen. Doordat lichamelijke beperking geen reden voor verhuizing wordt. Doordat je geld in vastgoed kan stoppen of vrij kan maken en van eigendom naar huur kan switchen zonder te verhuizen.

Ecologische duurzaamheid: aardgasloos en duurzaam gebouwd. Energieopwekking, -buffering en -besparing met minstens nul op de meter en liever nog een energieoverschot. Met duurzaam beheer van het groen.

Kortom: Denk werelds, handel Gronings.

 

Geld en gemeenschap 

Er is een stichting tot leven geroepen voor de geldstroom in de initiatieffase. De Stg. Klimaat Neutraal Bouwen Groningen (Stg KNB). info@hetgroenedorp.nl  telefoon 050 312 14 00. Het stichtingsbestuur coördineert, moedigt aan, verbindt, beschermt en vertegenwoordigt.

 

De zorg

De wielvriendelijke opzet van het complex maakt langer zelfstandig blijven wonen gemakkelijker. Zorgvragende bewoners kunnen veel steun hebben aan buren die ondersteunen met boodschappen, klussen of toezicht verrichten, soms als betaalde bijbaan.  Het medische professionele werk zal door thuiszorg en huisarts ter hand worden genomen.

We verkennen of een ondernemer buur wil worden met een zelfstandig particulier verpleeghuis. Dat biedt kansen om nog langer ‘thuis’ te blijven wonen. Senioren kunnen met zo’n woonzorghuis contact houden met de dagelijkse bezigheden in hun omgeving. Het woonzorghuis maakt wellicht ook de verstrekking van maaltijden, wasserijdiensten en thuiszorg aan de buren mogelijk. Dat bewoners van Het Groene Dorp als vrijwilliger in het verpleeghuis actief worden wordt door de informele relatie kansrijk.  Of andere doelgroepen ook gastvrijheid vinden in het woonzorghuis kan nader worden verkend.