Planvorming door burgers van een levensloopbestendig meergeneratie centraal wonen complex in één van de schilwijken rond de binnenstad van Groningen, met erbij een particulier verpleeghuis.

Schets van een mogelijke uitwerking. Definitieve keuzes worden bepaald door hoe groot het complex wordt, waar en voor wie er wordt gebouwd.

Eind augustus 2020 heeft het bestuur besloten het initiatief te staken. Het lange tijd niet beschikbaar zijn van een geschikte locatie en de daardoor geringe belangstelling om bij te dragen aan de realisatie van het initiatief is de directe aanleiding. Onder de betrokkenen is de mogelijkheid open gelaten een doorstart te maken. Als er geen nieuw bestuur wordt gevormd zal de opheffing half oktober 2020 worden afgerond.

Een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden. Inmiddels sinds mei 2017 met een achterban van tientallen donateurs en honderden belangstellenden via website en sociale media.

Burgers gaan nu zelf van onderop ideeën uitwerken om levensloopbestendig te wonen. Sinds kort stimuleert de overheid dat ook.
Meer generatie wonen -van starter tot alleenstaande senior- is een woonvorm die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- zonder dat mantelzorgers overbelast worden.

Dit kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek.

Dit initiatief wil voorwaarden scheppen voor deze leefwijze. Het sociale leven tussen de bewoners vitaliseren is vooral een opgave voor de bewoners zelf.  

Hoe doet u mee met het initiatief ?

— Als u alleen op de hoogte wilt blijven kunt u zich gratis en vrijblijvend op deze website op de e-maillijst voor de nieuwsbrief zetten.

— Door betrokkene te worden laat u zien dat u het idee steunt. Betrokkenen krijgen uitnodigingen voor het BetrokkenenOverleg, maar als u alleen financieel wilt bijdragen zijn we daar net zo blij mee.

U kunt betrokkene worden door -per huishouden per jaar – € 30,- over te maken (of als dat een ander bedrag moet/kan zijn, overleg even) naar NL 66 TRIO 0338 4570 70 tnv Stg Klimaatneutraal Bouwen Groningen MET VERMELDING EMAILADRES, ALLE NAMEN EN ADRES.

De stichting heeft een ANBI-status.

— U kunt ook actief worden in één van de ateliers: werkgroepen die deelaspecten uitwerken. Voor informatieuitwisseling wordt gebruik gemaakt van de besloten ‘betrokkenen’-pagina op de site. Ook is er de openbare faceboekpagina ‘Het Groene Dorp’.

Concreet zijn we op zoek naar mensen die thuis zijn in ruimtelijke ordening en/of  vastgoedfinanciering die in het bestuur actief willen worden. Ook zoeken we mensen die regelmatig inhoudelijke betrokkenenbijeenkomsten willen organiseren. En de organisatie van een fietsexcursie langs verschillende inspirerende voorbeelden in de stad is ook een lang gekoesterde wens.

Tijdpad

In een idee kan je niet wonen. Op 10 mei 2017 hebben we de Initiatieffase afgerond en is de Planvormingsfase begonnen.

Sinds 29 februari 2020 is het initiatief na een rustpauze weer actief. Er wordt door de betrokkenen overwogen een lokatie te zoeken die iets verder van de binnenstad is gelegen.

Het moment dat 10 mei 2017
zichtbaar werd dat we gaan doorpakken met óns initiatief!

Als er zicht is op een concrete lokatie wordt een nieuw tijdpad uitgezet.

In het Coalitieakkoord van februari 2019, dat na de gemeenteraadsverkiezingen is geschreven als basis voor het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, staat dat de gemeente graag initiatieven als Het Groene Dorp ziet komen en wil faciliteren:

“We denken aan woonvormen voor verschillende generaties waar ouderen en studenten iets voor elkaar kunnen betekenen. Vormen van particulier opdrachtgeverschap of andere gezamenlijke wooninitiatieven willen we stimuleren en faciliteren (p. 29)”

Woonvorm

  • Uitgangspunt is centraal wonen: bewoners beschikken over een complete wooneenheid met privé buitenruimte, waarvan ze de keus hebben hun voordeur open te zetten of dicht te houden.
  • Tussen de voordeur en de straat een atrium, een onverwarmde glasoverdekte verkeersruimte met bescheiden verblijfskwaliteit, geheel wielvriendelijk voor kinderbuggy, rollator en rolstoel. Ook de karren van de wasserij, de maaltijdverstrekking en thuiszorg rijden hier soepel. Hier krijgt iedere woning een privé berging.
  • Onderzocht wordt of groei en krimp van het huishouden gevolgd kan worden door woonunits te koppelen of af te stoten.
  • Een gemeenschappelijk ‘Middenhuis’, bijvoorbeeld voor koken, eten, muziek, film.
  • En een flinke tuin erbij voor boomhutten, notenbomen, moestuin, beeldende kunst, volière, barbecue, volleybal….

Duurzaam

Sociale duurzaamheid doordat je groter en kleiner kan wonen zonder te verhuizen. Doordat lichamelijke beperking geen reden voor verhuizing wordt. Doordat je geld in vastgoed kan stoppen of vrij kan maken en van eigendom naar huur kan switchen zonder te verhuizen.

Ecologische duurzaamheid: aardgasloos en duurzaam gebouwd. Energieopwekking, -buffering en -besparing met minstens nul op de meter en liever nog een energieoverschot. Met duurzaam beheer van het groen.

Kortom: Denk werelds, handel Gronings.

Geld en gemeenschap 

Er is een stichting tot leven geroepen voor de geldstroom in de initiatieffase. De Stg. Klimaat Neutraal Bouwen voor gemeenschappelijk wonen Groningen (Stg KNB).

info@hetgroenedorp.nl .

Het stichtingsbestuur coördineert, moedigt aan, verbindt, beschermt en vertegenwoordigt.

De zorg

De wielvriendelijke opzet van het complex maakt langer zelfstandig blijven wonen gemakkelijker. Zorgvragende bewoners kunnen veel steun hebben aan buren die ondersteunen met boodschappen, klussen of toezicht verrichten, soms als betaalde bijbaan.  Het medische professionele werk zal door thuiszorg en huisarts ter hand worden genomen.

We verkennen of een ondernemer buur wil worden met een zelfstandig particulier verpleeghuis. Dat biedt kansen om nog langer ‘thuis’ te blijven wonen. Senioren kunnen met zo’n woonzorghuis contact houden met de dagelijkse bezigheden in hun omgeving. Het woonzorghuis maakt wellicht ook de verstrekking van maaltijden, wasserijdiensten en thuiszorg aan de buren mogelijk. Dat bewoners van Het Groene Dorp als vrijwilliger in het verpleeghuis actief worden wordt door de informele relatie kansrijk.  Of andere doelgroepen ook gastvrijheid vinden in het woonzorghuis kan nader worden verkend.