Planvorming door burgers van een levensloopbestendig meergeneratie centraal wonen complex in één van de schilwijken rond de binnenstad van Groningen, met erbij een particulier verpleeghuis.

Schets van een mogelijke uitwerking. Definitieve keuzes worden bepaald door hoe groot het complex wordt, waar en voor wie er wordt gebouwd.

Een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden. Inmiddels sinds mei 2017 met een achterban van tientallen donateurs en honderden belangstellenden via website en sociale media.

Burgers gaan nu zelf van onderop ideeën uitwerken om levensloopbestendig te wonen. Sinds kort stimuleert de overheid dat ook.
Meer generatie wonen -van starter tot alleenstaande senior- is een woonvorm die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- zonder dat mantelzorgers overbelast worden.

Dit kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek.

Dit initiatief wil voorwaarden scheppen voor deze leefwijze. Het sociale leven tussen de bewoners vitaliseren is vooral een opgave voor de bewoners zelf.  

Uitnodiging bijeenkomst 29 februari 2020

Hoe doet u mee met het initiatief ?

Het Groene Dorp zoekt mensen die creatief en met humor willen bijdragen aan de realisatie  van een meergeneratie woonblok in Groningen. Als meer mensen betrokken raken komen we verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe pagina op deze site. Of misschien maakt u die wel.

— Als u alleen op de hoogte wilt blijven kunt u zich gratis en vrijblijvend op deze website op de e-maillijst voor de nieuwsbrief zetten.

— Door betrokkene te worden laat u zien dat u het idee steunt. Betrokkenen krijgen uitnodigingen voor het BetrokkenenOverleg, maar als u alleen financieel wilt bijdragen zijn we daar net zo blij mee.

U kunt betrokkene worden door de Toezegging  in te vullen en op te sturen. Vul een tweede exemplaar in en behoud die voor uw administratie. De stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen waardoor giften aftrekbaar zijn.

Er loopt sinds 13 oktober 2018 een spaaractie om een begin te maken met de Uitwerkingsfase. Er is geld nodig om met adviseurs aan de slag te gaan die helpen met de gemeenschapsvorming, het concreet maken van een locatie en van de toekomstige woonlasten. Van de eerste stap, waar ca € 6000,- voor nodig is, is nu € 3600,- door betrokkenen bijeengebracht.

— U kunt ook actief worden in één van de ateliers: werkgroepen die deelaspecten uitwerken. Voor informatieuitwisseling wordt gebruik gemaakt van de besloten ‘betrokkenen’-pagina op de site. Ook is er de openbare faceboekpagina ‘Het Groene Dorp’.

Concreet zijn we op zoek naar mensen die thuis zijn in ruimtelijke ordening en/of  vastgoedfinanciering die in het bestuur actief willen worden. Ook zoeken we mensen die regelmatig inhoudelijke betrokkenenbijeenkomsten willen organiseren. En de organisatie van een fietsexcursie langs verschillende inspirerende voorbeelden in de stad is ook een lang gekoesterde wens.

Tijdpad

In een idee kan je niet wonen. Op 10 mei 2017 hebben we de Initiatieffase afgerond en is de Planvormingsfase begonnen. Dat betekent dat er draagvlak is. En we hebben afgesproken wat er tot het plan hoort. Dit is in de folder en op deze pagina van de website verwoord.

Het moment dat 10 mei 2017
zichtbaar werd dat we gaan doorpakken met óns initiatief!

Stap voor stap zal dan duidelijkheid komen over wat we uitgewerkt moeten hebben om van de Planvormingsfase naar de Uitwerkingsfase te kunnen gaan.  Daarna volgt de Bouwfase en de Bewoningsfase. Er ligt een offerte van planontwikkeladviseurs die ons professioneel gaan ondersteunen. Er is een spaaractie gaande om een begin te kunnen maken met de uitwerkingsfase. Hoe meer mensen zich als betrokkene verbinden met het initiatief, hoe sneller zal het gerealiseerd worden.

Locatie

Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, ten zuiden van de Heemskerckstraat tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in particuliere handen.

Maar elke geschikte locatie in een schilwijk rond de binnenstad komt in aanmerking. De schilwijken is ongeveer het gebied waar parkeermeters staan. Ook het oostelijke deel van de Suikerfabriek wordt onderzocht.

De gemeente staat achter het meergeneratie initiatief en wil het daar graag kansen geven.

In het Coalitieakkoord van februari 2019, dat na de gemeenteraadsverkiezingen is geschreven als basis voor het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, staat dat de gemeente graag initiatieven als Het Groene Dorp ziet komen en wil faciliteren:

“We denken aan woonvormen voor verschillende generaties waar ouderen en studenten iets voor elkaar kunnen betekenen. Vormen van particulier opdrachtgeverschap of andere gezamenlijke wooninitiatieven willen we stimuleren en faciliteren (p. 29)”

Woonvorm

  • Uitgangspunt is centraal wonen: bewoners beschikken over een complete wooneenheid met privé buitenruimte, waarvan ze de keus hebben hun voordeur open te zetten of dicht te houden.
  • Tussen de voordeur en de straat een atrium, een onverwarmde glasoverdekte verkeersruimte met bescheiden verblijfskwaliteit, geheel wielvriendelijk voor kinderbuggy, rollator en rolstoel. Ook de karren van de wasserij, de maaltijdverstrekking en thuiszorg rijden hier soepel. Hier krijgt iedere woning een privé berging.
  • Onderzocht wordt of groei en krimp van het huishouden gevolgd kan worden door woonunits te koppelen of af te stoten.
  • Een gemeenschappelijk ‘Middenhuis’, bijvoorbeeld voor koken, eten, muziek, film.
  • En een flinke tuin erbij voor boomhutten, notenbomen, moestuin, beeldende kunst, volière, barbecue, volleybal….

Duurzaam

Sociale duurzaamheid doordat je groter en kleiner kan wonen zonder te verhuizen. Doordat lichamelijke beperking geen reden voor verhuizing wordt. Doordat je geld in vastgoed kan stoppen of vrij kan maken en van eigendom naar huur kan switchen zonder te verhuizen.

Ecologische duurzaamheid: aardgasloos en duurzaam gebouwd. Energieopwekking, -buffering en -besparing met minstens nul op de meter en liever nog een energieoverschot. Met duurzaam beheer van het groen.

Kortom: Denk werelds, handel Gronings.

Geld en gemeenschap 

Er is een stichting tot leven geroepen voor de geldstroom in de initiatieffase. De Stg. Klimaat Neutraal Bouwen voor gemeenschappelijk wonen Groningen (Stg KNB).

info@hetgroenedorp.nl .

Het stichtingsbestuur coördineert, moedigt aan, verbindt, beschermt en vertegenwoordigt.

De zorg

De wielvriendelijke opzet van het complex maakt langer zelfstandig blijven wonen gemakkelijker. Zorgvragende bewoners kunnen veel steun hebben aan buren die ondersteunen met boodschappen, klussen of toezicht verrichten, soms als betaalde bijbaan.  Het medische professionele werk zal door thuiszorg en huisarts ter hand worden genomen.

We verkennen of een ondernemer buur wil worden met een zelfstandig particulier verpleeghuis. Dat biedt kansen om nog langer ‘thuis’ te blijven wonen. Senioren kunnen met zo’n woonzorghuis contact houden met de dagelijkse bezigheden in hun omgeving. Het woonzorghuis maakt wellicht ook de verstrekking van maaltijden, wasserijdiensten en thuiszorg aan de buren mogelijk. Dat bewoners van Het Groene Dorp als vrijwilliger in het verpleeghuis actief worden wordt door de informele relatie kansrijk.  Of andere doelgroepen ook gastvrijheid vinden in het woonzorghuis kan nader worden verkend.