Op de homepage ‘Het Groene Dorp’ werken we het idee uit.

Op deze pagina ‘Hier en nu’ gaat het over het draagvlak daarvoor.

Op de derde pagina, ‘Terugblik’, doen we verslag van wat er gebeurt is in het initiatief.

 

 

 

Draagvlak

Mensen die het initiaties een warm hart toedragen noemen wij betrokkenen. Eind 2018 inmiddels tachtig.  Men kan betrokkene worden door een donatie over te maken of door deel te nemen aan de crowdfunding. Zie de hoofdpagina en de zijpagina.

 

Bijeenkomsten 

Er worden regelmatig infobijeenkomsten in Het Badhuis gehouden waar aan belangstellenden informatie wordt verstrekt.

 

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan een rechtspersoon die deze status heeft kunnen worden afgetrokken voor de belastingen. Dat betekent dat een deel van de schenking in mindering wordt gebracht op de belasting die wordt betaald.  

Voorwaarde is dat de stichting gegevens op haar website publiceert. Deze staan hieronder.

De door de Belastingdienst verstrekte ANBI-status voor de stichting is gelding per 1 januari 2018. Zij is verstrekt voor onbepaalde tijd. 

 • Naam: Stichting Klimaatneutraal Bouwen voor gemeenschappelijk wonen. Handelsnaam ‘Het Groene Dorp’.
 • RSIN fiscaal (identificatie)nummer: 822518028
 • Contactgegevens: info@hetgroenedorp.nl;   www.hetgroenedorp.nl; tel 050 3121400 ; Postadres Van Brakelplein 30B, 9726 HE Groningen.
 • Doelstelling: De stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van een meergeneratie wooncomplex in de vorm van centraal wonen. Dit wil zeggen dat het complex complete zelfstandige woningen bevat en voor alle bewoners gemeenschappelijke voorzieningen als bv. een gemeenschappelijke keuken, een zaal of huiskamer, een tuin. E.e.a.  is in ontwikkeling. Het complex zal in het centrum van Groningen (in één van de zgn. ‘schilwijken’ een plaats krijgen. In of bij het complex wordt ook een door ondernemers geëxploiteerd woonzorghuis voorzien. De ontwikkeling bevindt zich in de fase van Planontwikkeling.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan is weergegeven op deze website. Onderstaand de zgn. ‘portfolio’ als weergave van de situatie 2018.
PORTFOLIO
Het Groene Dorp (HGD) – Groningen
Inhoud:
1 In het kort
2 Organisatiestructuur: ateliers, donateurs
3 uitgangspunten + uitwerking
1 In het kort
HGD is een initiatief van een groep mensen die plannen hebben om een centraal wonen complex te
realiseren in het centrum van Groningen, binnen de ring. Een complex met een woonzorghuis erbij
waar meer generaties door elkaar (kunnen) wonen. We streven naar sociale en ecologische
duurzaamheid.
Dit portfolio is bedoeld om een actuele stand van zaken te geven, dus een overzicht waar we op dit
moment staan. Het zal dus een levend document zijn dat voortdurend met ons mee-ontwikkelt.
2 Organisatiestructuur
Om HGD van de grond te krijgen is een stichting opgericht, nl. de stichting Klimaat Neutraal Bouwen
Groningen (Stg KNB). Drie initiatiefnemers vormen het stichtingsbestuur.
De stichting heeft donateurs die het initiatief ondersteunen. Donateurs kunnen actief worden in
werkgroepen, ateliers, en hebben toegang tot het AteliersOverleg (AO). Dit is het besluitvormende
orgaan van het initiatief. Zij maken gebruik van de besloten faceboekgroep ‘Groene Dorpers’ voor
informatieuitwisseling. Overige belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een email-nieuwsbrief.
Ook is er een website, hetgroenedorp.nl en een openbare faceboekpagina ‘Het Groene Dorp’.
3 uitgangspunten
Tijdens het AteliersOverleg van 10 mei 2017 is via stemming gekozen voor 13 uitgangspunten. Een
wijziging op een van deze punten kan alleen plaatsvinden via een voorstel in het AteliersOverleg.
3.1 Uitgangspunt: Locatie in de Zeeheldenbuurt
Leven in en tegen de natuur aan, met de stedelijke omgeving van Groningen binnen
handbereik. Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, ten zuiden van de
Heemskerckstraat tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in
particuliere handen. De gemeente staat achter het meergeneratie initiatief en wil het daar
graag kansen geven. Er is contact met de grondeigenaren zij het mondjesmaat en er zijn
(nog) geen harde toezeggingen.
3.2 Uitgangspunt: Centraal Wonen (Samenhuizen, Co-housing)
Samen leven staat voorop. Samen werken, samen delen, samen zijn. Denk aan het delen
van vervoersmiddelen, kennis, gebruiksgoederen, gereedschap en ruimtes.
Het begrip ‘samen’ kan ook betekenen dat er een duidelijke relatie is tussen de omgeving en
het Groene Dorp. Dus zal het Groene Dorp een natuurlijke ‘wijkfunctie’ moeten hebben. Dat
kan vorm krijgen door
• Diversiteit: we wonen en leven gemengd, met verschillende generaties en diverse
aspiraties.
• Ontwikkeling: ruimtes en tuinen hebben een ontwikkelfunctie, ze staan open voor
belangstellenden en hebben verbinding met bijvoorbeeld scholen, kunstenaars,
studenten, onderzoek
• Kunst en cultuur: in de gemeenschappelijke ruimtes van het complex wordt regelmatig
kunst en cultuur aangeboden: lezingen, films, muziek
• Zorg: (tuin)ruimtes worden ingericht voor mensen uit de buurt die in onze mooie
omgeving rust, meditatie en/of sociaal contact zoeken
Het kan zijn dat we aparte blokken maken voor sociale huur en de vrije sectorhuur. Hierover
is nog geen beslissing genomen.
3.3 Uitgangspunt: Ontsluiting geheel wielvriendelijk (ook in de woning) via een overdekt
wind-, regen- en vorstvrij atrium (Orangerie) met beperkte verblijfskwaliteit.
Een ruwe schets:
3.4 Uitgangspunt: Opdelen in woonunits van 45- 50 m2
Woningen kunnen uit meerdere woonunits worden samengesteld. Een optie is om in fases te
realiseren. Bijv. een eerste fase 20-50 huishoudens. Het AO ziet als nadeel dat je dan lang in
een bouwput kunt zitten. Voordelen zijn dat de grond waarschijnlijk ook in fasen vrijkomt.
Gefaseerde bouw zou hier dus bij aan kunnen sluiten. Ander voordeel: gewoon beginnen en
niet wachten kan een aanlokkende werking hebben. Geeft kansen aan snelle beslissers die
zich willen committeren aan HGD, dus zorgt voor draagvlak. Prefab bouwen kan veel overlast
voorkomen.
3.5 Uitgangspunt: Een ‘middenhuis’ met een aantal gemeenschappelijke vertrekken ten
behoeve van de sociale cohesie.
Onderzocht wordt of voor individuele behoeften ruimten gaan worden toegevoegd (denk aan
aanschuifkantoor, werkplaats, gemeenschappelijke bergruimte).
3.6 Uitgangspunt: Gemeenschappelijke tuin.
Bijvoorbeeld met een moestuin, struinpaadjes, een speelplek, zitgelegenheid, een
boomgaard e.d. volgens een natuurinclusief ontwerp (tuin is geen sluitstuk van de begroting),
ecologisch en natuurvriendelijk in aanleg en onderhoud. Met een diversiteit van planten en
dieren (en mensen). Hergebruik van groenafval / zelf compost maken / permacultuur.
Aandacht voor toegankelijkheid voor rolstoelers ed.
3.7 Uitgangspunt: Tijdpad streven planvormingsfase afronden 31 dec 2017.
Op 19 mei jl. zijn we overgegaan van de initiatieffase naar de planvormingsfase. We hopen
op 31 december 2017 de Uitwerkfase te starten. De eerste paal slaan in maart 2019 en
verhuizen op 1 januari 2021 lijkt ons wel wat!
Activiteiten die we in de planvormingsfase uitvoeren zijn o.a.:
• Het leggen van contacten/voeren van gesprekken met partijen die mogelijk iets voor
ons kunnen betekenen. Hiervoor houden we een gesprekken-/activiteitenlijst bij.
Resultaten worden besproken in het Ateliersoverleg.
• Mindmappen of andere werkvormen door groepjes donateurs over onderwerpen die
verder uitgewerkt moeten worden.
• Brainstormsessie waarbij uiteenlopende partijen worden uitgenodigd om met elkaar
en met ons mee te denken over ontwikkeling van HGD.
• Promotie en publiciteit zoeken met het initiatief, donateurs werven
3.8 Uitgangspunt: Complete privéwoning met alle functies (zitten, eten, koken, baden,
slapen, wassen, bergen, verkeersruimte) incl. berging buiten de woning.
3.9 Uitgangspunt: Ecologisch duurzaam, aardgasloos
Voor het geheel geldt: Behoud en winst van waterstroom, warmte-energie, windkracht en
grond-of bodemgebruik.
3.10 Uitgangspunt: Levensloopbestendig (Sociaal duurzaam).
Via de methode ‘Mindmappen’ hebben we in kleine, willekeurig samengestelde groepjes
geprobeerd duidelijker te krijgen wat dit voor een ieder betekent. De vraag daarbij was ‘Met
wie wonen wij?’ Daaruit komt het volgende wensbeeld: Diversiteit in leeftijd van de bewoners,
evenals autochtoon en allochtoon. Het geheel als een afspiegeling van de maatschappij
(homo variabilis). En toch ook weer niet te groot, zodat er voldoende ruimte is voor
persoonlijke ontmoetingen, elkaar kennen en saamhorigheid. En dat alles met oog voor de
buurt en omgeving, waarbij iedere bewoner het recht heeft zich terug te trekken als daar
behoefte voor is.
3.11 Uitgangspunt: Met een als onderneming geëxploiteerd woonzorghuis.
Het Atelier Zorg (inmiddels van naam veranderd naar Atelier Welzijn) heeft zich hierover
gebogen. Gemeenschappelijk is het wonen, dan wel het samenwonen. We zijn/willen
betrokken buren zijn, noaberschap, geen professionele relaties (behalve als dat nodig is
natuurlijk, denk aan een huisarts, wijkverpleegkundige). Hieronder valt de zorg voor elkaar en
sociale betrokkenheid.
Er zijn verschillende niveaus: elkaar gezond houden vanuit sociale betrokkenheid,
noaberschap, het dorpse karakter, hierin je eigen autonomie behouden. Het individu bepaalt
zelf wat hij/zij wil. Echter wel samendoen, samendelen en voor elkaar zorgen als dat nodig is.
Maar de eigen vrijheid en privacy behouden en respecteren. Je ruimte en eigenheid mogen
hebben. Het is een spectrum met aan de ene kant het individu en aan het eind samen.
N.B. we gaan er hierbij vanuit dat alle mensen die in het Groene Dorp willen wonen de
algemene interesse (verschillende mensen van verschillende generaties die op een
duurzame, betrokken wijze samen willen wonen) delen en hierin willen bijdragen.
3.12 Uitgangspunt: Eigendom, financiëel, technisch en energetisch beheer door een
Wooncoöperatie.
Vooruitlopend op duidelijkheid over de grond, brengen we alvast onze financiele situatie in
kaart. O.a. door te inventariseren onder donateurs wat hun woonlasten nu zijn en wat ze
willen dragen als ze in HGD wonen. bv. bij gebruik van 1, 2 of 3 woonunits (a ca 45 m2 elk).
Ook kunnen we nu al in kaart brengen welke investeringen nodig zijn voor vastgoed,
energiehuishouding, terreininrichting ed. Dan kan ook duidelijk worden wat we voor de grond
kunnen opbrengen. Ook willen we een scherp beeld krijgen hoe we voor onze vernieuwende
keuzes startsubsidies of crowdfunding kunnen realiseren.
Financiele bronnen bestaan uit vermogen van bewoner/eigenaars dienen -al of niet als
hypotheek-. Verder kan een Toegelaten instelling betrokken worden, in verhouding tot de
sociale huur die er in het complex komt. En als derde particuliere investeerders. De vraag is
actueel hoe die partijen samengaan in een Wooncoöperatie.
3.13 Uitgangspunt: Burenvereniging geeft kader aan de sociale processen, inclusief de
woningtoewijzing.
Vragen die nog open liggen zijn o.a. of iedereen een woonunit in dit project kan krijgen of dat
er ‘aan de poort’ een selectie plaatsvindt. En wie bepaalt dan wat, hoe en wie? Hoe ver kan
je hierin gaan en is het überhaupt wenselijk? Kan je mensen verplichten zich op een
bepaalde manier te gedragen? Of gaat dat juist in tegen onze principes?
-einde portfolio-
 • De functie van de bestuurders: Het bestuur kent de functies voorzitter D.P.Oterdoom en penningmeester R.J.Y. Hennekens. Bestuurslid mw. T.J.Boven.
 • Er is geen beloningsbeleid van kracht in de stichting. De stichting wordt bemenst door vrijwilligers en deze werken samen met de ook uit vrijwilligers bestaande deelnemers aan het zgn. AteliersOverleg. Deelnemers bereiden op deelaspecten voorstellen voor het maandelijks gehouden AteliersOverleg voor in ateliers (werkgroepen).
 • Deze website vormt een actueel verslag van  de activiteiten. Men kan donateur worden door een donatie over te maken (richtbedrag € 25,-, afwijkingen in overleg mogelijk.). Donateurs krijgen toegang tot een besloten ‘betrokkenen’pagina op de website  waarin alle verslagen van Ateliers en AteliersOverleggen zijn opgenomen.
 • financiële verantwoording 2017:
  • Inkomsten: donaties € 2135,- .
  • Uitgaven: drukwerk, website, projectiegereedschap € 454,-; Zaalhuur openbare infoavonden € 210,-; Betrokkenen-bijeenkomsten  € 316,-; Enquête € 339,-; Bankkosten € 88,-; Saldo 31 dec 2017 € 728,- .Totaal € 2135,-.