• Op de homepage ‘Het Groene Dorp’ werken we het idee uit.
 • Op deze pagina ‘Hier en nu’ gaat het over het draagvlak daarvoor.
 • Op de derde pagina, ‘Terugblik’, doen we verslag van wat er gebeurt is in het initiatief.

Draagvlak

Mensen die het initiatief een warm hart toedragen noemen wij betrokkenen.

Bijeenkomsten 

Sinds 29 februari 2020 is er weer activiteit na een rustpauze. U kunt betrokkenen worden. Als er mijlpalen bereikt worden wordt dit openbaar gedeeld.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan een rechtspersoon die deze status heeft kunnen worden afgetrokken voor de belastingen. Dat betekent dat een deel van de schenking in mindering wordt gebracht op de belasting die wordt betaald.  

Voorwaarde is dat de stichting gegevens op haar website publiceert. Om hieraan te voldoen deze tekst.

De door de Belastingdienst verstrekte ANBI-status voor de stichting is gelding per 1 januari 2018. Zij is verstrekt voor onbepaalde tijd. 

 • Naam: Stichting Klimaatneutraal Bouwen voor gemeenschappelijk wonen. Handelsnaam ‘Het Groene Dorp’.
 • RSIN fiscaal (identificatie)nummer: 822518028
 • Contactgegevens: info@hetgroenedorp.nl;   www.hetgroenedorp.nl; Postadres Van Brakelplein 30B, 9726 HE Groningen.
 • Doelstelling: De stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van een meergeneratie wooncomplex in de vorm van centraal wonen. Dit wil zeggen dat het complex complete zelfstandige woningen bevat en voor alle bewoners gemeenschappelijke voorzieningen als bv. een gemeenschappelijke keuken, een zaal of huiskamer, een tuin. E.e.a.  is in ontwikkeling. Het complex zal in  Groningen een plaats krijgen. In of bij het complex wordt ook een woonzorghuis voorzien. De ontwikkeling bevindt zich in de fase van Planontwikkeling.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan is weergegeven op deze website. 
Het Groene Dorp (HGD) – Groningen
Inhoud:
1 In het kort
2 Organisatiestructuur: ateliers, donateurs
3 uitgangspunten + uitwerking
1 In het kort
HGD is een initiatief van een groep mensen die plannen hebben om een centraal wonen complex te realiseren in het centrum van Groningen, binnen de ring. Een complex met een woonzorghuis erbij
waar meer generaties door elkaar (kunnen) wonen. We streven naar sociale en ecologische duurzaamheid. Sinds 29 februari 2020 is een nieuw tijdpad in voorbereiding.

2 Organisatiestructuur
Om HGD van de grond te krijgen is een stichting opgericht, nl. de stichting Klimaat Neutraal Bouwen Groningen (Stg KNB).
De stichting heeft een bestuur. Donateurs (Betrokkenen) kunnen actief worden in werkgroepen, ateliers, en hebben toegang tot het AteliersOverleg (AO). Dit is het besluitvormende
orgaan van het initiatief. Zij maken gebruik van de besloten faceboekgroep ‘Groene Dorpers’ voor informatieuitwisseling. Overige belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een email-nieuwsbrief.
Ook is er een website, www.hetgroenedorp.nl en een openbare faceboekpagina ‘Het Groene Dorp’.
3 Uitgangspunten
Tijdens het AteliersOverleg van 10 mei 2017 is via stemming gekozen voor 13 uitgangspunten. Een wijziging op een van deze punten kan alleen plaatsvinden via een voorstel in het AteliersOverleg.
3.1 Uitgangspunt: Locatie in de Zeeheldenbuurt
Leven in en tegen de natuur aan, met de stedelijke omgeving van Groningen binnen handbereik. Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, ten zuiden van de Heemskerckstraat tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in
particuliere handen. De gemeente staat achter het meergeneratie initiatief en wil het daar graag kansen geven. Er is contact met de grondeigenaren zij het mondjesmaat en er zijn (nog) geen harde toezeggingen.
3.2 Uitgangspunt: Centraal Wonen (Samenhuizen, Co-housing)
Samen leven staat voorop. Samen werken, samen delen, samen zijn. Denk aan het delen van vervoersmiddelen, kennis, gebruiksgoederen, gereedschap en ruimtes.
Het begrip ‘samen’ kan ook betekenen dat er een duidelijke relatie is tussen de omgeving en het Groene Dorp. Dus zal het Groene Dorp een natuurlijke ‘wijkfunctie’ moeten hebben. Dat kan vorm krijgen door
• Diversiteit: we wonen en leven gemengd, met verschillende generaties en diverse aspiraties.
• Ontwikkeling: ruimtes en tuinen hebben een ontwikkelfunctie, ze staan open voor belangstellenden en hebben verbinding met bijvoorbeeld scholen, kunstenaars, studenten, onderzoek
• Kunst en cultuur: in de gemeenschappelijke ruimtes van het complex wordt regelmatig kunst en cultuur aangeboden: lezingen, films, muziek
• Zorg: (tuin)ruimtes worden ingericht voor mensen uit de buurt die in onze mooie omgeving rust, meditatie en/of sociaal contact zoeken
Het kan zijn dat we aparte blokken maken voor sociale huur en de vrije sectorhuur. Hierover is nog geen beslissing genomen.
3.3 Uitgangspunt: Ontsluiting geheel wielvriendelijk (ook in de woning) via een overdekt wind-, regen- en vorstvrij atrium (Orangerie) met beperkte verblijfskwaliteit.
Een ruwe schets:
3.4 Uitgangspunt: Opdelen in woonunits van 45- 50 m2
Woningen kunnen uit meerdere woonunits worden samengesteld. Een optie is om in fases te realiseren. Bijv. een eerste fase 20-50 huishoudens. Het AO ziet als nadeel dat je dan lang in een bouwput kunt zitten. Voordelen zijn dat de grond waarschijnlijk ook in fasen vrijkomt.
Gefaseerde bouw zou hier dus bij aan kunnen sluiten. Ander voordeel: gewoon beginnen en niet wachten kan een aanlokkende werking hebben. Geeft kansen aan snelle beslissers die
zich willen committeren aan HGD, dus zorgt voor draagvlak. Prefab bouwen kan veel overlast voorkomen.
3.5 Uitgangspunt: Een ‘middenhuis’ met een aantal gemeenschappelijke vertrekken ten behoeve van de sociale cohesie.
Onderzocht wordt of voor individuele behoeften ruimten gaan worden toegevoegd (denk aan aanschuifkantoor, werkplaats, gemeenschappelijke bergruimte).
3.6 Uitgangspunt: Gemeenschappelijke tuin.
Bijvoorbeeld met een moestuin, struinpaadjes, een speelplek, zitgelegenheid, een boomgaard e.d. volgens een natuurinclusief ontwerp (tuin is geen sluitstuk van de begroting), ecologisch en natuurvriendelijk in aanleg en onderhoud. Met een diversiteit van planten en dieren (en mensen). Hergebruik van groenafval / zelf compost maken / permacultuur.
Aandacht voor toegankelijkheid voor rolstoelers ed.
3.7 Uitgangspunt: Tijdpad streven planvormingsfase afronden 31 dec 2017.
Op 19 mei jl. zijn we overgegaan van de initiatieffase naar de planvormingsfase. We hopen op 31 december 2017 de Uitwerkfase te starten. De eerste paal slaan in maart 2019 en verhuizen op 1 januari 2021 lijkt ons wel wat!
Activiteiten die we in de planvormingsfase uitvoeren zijn o.a.:
• Het leggen van contacten/voeren van gesprekken met partijen die mogelijk iets voor ons kunnen betekenen. Hiervoor houden we een gesprekken-/activiteitenlijst bij.
Resultaten worden besproken in het Ateliersoverleg.
• Mindmappen of andere werkvormen door groepjes donateurs over onderwerpen die verder uitgewerkt moeten worden.
• Brainstormsessie waarbij uiteenlopende partijen worden uitgenodigd om met elkaar en met ons mee te denken over ontwikkeling van HGD.
• Promotie en publiciteit zoeken met het initiatief, donateurs werven
3.8 Uitgangspunt: Complete privéwoning met alle functies (zitten, eten, koken, baden, slapen, wassen, bergen, verkeersruimte) incl. berging buiten de woning.
3.9 Uitgangspunt: Ecologisch duurzaam, aardgasloos
Voor het geheel geldt: Behoud en winst van waterstroom, warmte-energie, windkracht en grond-of bodemgebruik.
3.10 Uitgangspunt: Levensloopbestendig (Sociaal duurzaam).
Via de methode ‘Mindmappen’ hebben we in kleine, willekeurig samengestelde groepjes geprobeerd duidelijker te krijgen wat dit voor een ieder betekent. De vraag daarbij was ‘Met wie wonen wij?’ Daaruit komt het volgende wensbeeld: Diversiteit in leeftijd van de bewoners, evenals autochtoon en allochtoon. Het geheel als een afspiegeling van de maatschappij (homo variabilis). En toch ook weer niet te groot, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke ontmoetingen, elkaar kennen en saamhorigheid. En dat alles met oog voor de buurt en omgeving, waarbij iedere bewoner het recht heeft zich terug te trekken als daar behoefte voor is.
3.11 Uitgangspunt: Met een als onderneming geëxploiteerd woonzorghuis.
Het Atelier Zorg (inmiddels van naam veranderd naar Atelier Welzijn) heeft zich hierover gebogen. Gemeenschappelijk is het wonen, dan wel het samenwonen. We zijn/willen betrokken buren zijn, noaberschap, geen professionele relaties (behalve als dat nodig is natuurlijk, denk aan een huisarts, wijkverpleegkundige). Hieronder valt de zorg voor elkaar en sociale betrokkenheid.
Er zijn verschillende niveaus: elkaar gezond houden vanuit sociale betrokkenheid, noaberschap, het dorpse karakter, hierin je eigen autonomie behouden. Het individu bepaalt zelf wat hij/zij wil. Echter wel samendoen, samendelen en voor elkaar zorgen als dat nodig is.
Maar de eigen vrijheid en privacy behouden en respecteren. Je ruimte en eigenheid mogen hebben. Het is een spectrum met aan de ene kant het individu en aan het eind samen.
N.B. we gaan er hierbij vanuit dat alle mensen die in het Groene Dorp willen wonen de algemene interesse (verschillende mensen van verschillende generaties die op een duurzame, betrokken wijze samen willen wonen) delen en hierin willen bijdragen.
3.12 Uitgangspunt: Eigendom, financiëel, technisch en energetisch beheer door een Wooncoöperatie.
Vooruitlopend op duidelijkheid over de grond, brengen we alvast onze financiele situatie in kaart. O.a. door te inventariseren onder donateurs wat hun woonlasten nu zijn en wat ze willen dragen als ze in HGD wonen. bv. bij gebruik van 1, 2 of 3 woonunits (a ca 45 m2 elk).
Ook kunnen we nu al in kaart brengen welke investeringen nodig zijn voor vastgoed, energiehuishouding, terreininrichting ed. Dan kan ook duidelijk worden wat we voor de grond kunnen opbrengen. Ook willen we een scherp beeld krijgen hoe we voor onze vernieuwende
keuzes startsubsidies of crowdfunding kunnen realiseren.
Financiële bronnen bestaan uit vermogen van bewoner/eigenaars dienen -al of niet als hypotheek-. Verder kan een Toegelaten instelling betrokken worden, in verhouding tot de sociale huur die er in het complex komt. En als derde particuliere investeerders. De vraag is actueel hoe die partijen samengaan in een Wooncoöperatie.
3.13 Uitgangspunt: Burenvereniging geeft kader aan de sociale processen, inclusief de woningtoewijzing.
Vragen die nog open liggen zijn o.a. of iedereen een woonunit in dit project kan krijgen of dat er ‘aan de poort’ een selectie plaatsvindt. En wie bepaalt dan wat, hoe en wie? Hoe ver kan je hierin gaan en is het überhaupt wenselijk? Kan je mensen verplichten zich op een
bepaalde manier te gedragen? Of gaat dat juist in tegen onze principes?
 • De functie van de bestuurders: Het bestuur kent de functies voorzitter D.P.Oterdoom, penningmeester R.J.Y. Hennekens en C.E.A. Oterdoomn – De Raadt lid.
 • Er is geen beloningsbeleid van kracht in de stichting. De stichting wordt bemenst door vrijwilligers en deze werken samen met de ook uit vrijwilligers bestaande deelnemers aan het zgn. AteliersOverleg. Deelnemers bereiden op deelaspecten voorstellen voor het AteliersOverleg voor in ateliers (werkgroepen).
 • Deze website vormt een actueel verslag van  de activiteiten. Men kan donateur worden door een donatie over te maken. Donateurs krijgen toegang tot een besloten ‘betrokkenen’-pagina op de website  waarin alle verslagen van Ateliers en AteliersOverleggen zijn opgenomen.
 • financiële verantwoording 2018:
  • Inkomsten: donaties € 2758,- .
  • Uitgaven: Investeringen  € 419,-; drukwerk, website,  € 164,-; Zaalhuur openbare infoavonden € 73,-; Betrokkenen-bijeenkomsten  € 512,-; Bestuurskosten 53,-;  Bankkosten € 115,-; Notaris € 322,-; Saldo 31 dec 2018 € 1100,- .  Totaal € 2758,-.
 • financiële verantwoording 2019:
  • Inkomsten: donaties € 315,-.
  • Uitgaven: Investeringen € 78,50; PR kosten € 84,64; Bijeenkomsten betrokkenen € 140,-; Bestuurskosten € 8,71; Bankkosten € 109,76; Saldo 31 december 2019 € 993,12. Totaal € 1414,73.